Nahrávám...

Úvod

Hydrogeologické posudky, inženýrská geologie, geologické průzkumy, EIA

Provádíme základní hydrogeologické, inženýrsko-geologické průzkumy a posudky pro rodinné domy i podniky. V případě komplikovanějších projektů zpracováváme i EIA či Základní zprávy pro integrované povolení. Soustředíme se na Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Prahu a Jihočeský kraj.

Hydrogeologické práce jsou zaměřeny na:

 • hydrogeologické posudky na kopané a vrtané studny,
 • hydrogeologické posudky na vsakování dešťových vod ze střech domů a komunikací,
 • hydrogeologické posudky na vsakování vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod a septiků,
 • posouzení zaplavování sklepů,
 • doporučení odvodnění pozemků,
 • vyproutkaření studen,
 • kopané vsakovací sondy se vsakovací zkouškou,
 • průzkumné vrty,
 • odběry vzorků vod.

 

Inženýrsko-geologické průzkumy (geotechnické průzkumy) jsou zaměřeny na

 • inženýrsko-geologický průzkum pomocí kopaných či vrtaných sond,
 • odběry a laboratorní analýzy technologických vzorků,
 • inženýrsko-geologické posouzení základových poměrů plánovaných staveb domů, komunikací,
 • přebírka základové spáry

 

Sanační geologie

 • průzkum znečištění podzemních vod a zemin u starých ekologických zátěží,
 • ekologické audity,
 • analýza rizik,
 • sanace starých ekologických zátěží,
 • monitoring znečištění .

 

Kompletní geologický průzkum

Při přípravě staveb je často projektanty požadován kombinovaný geologický průzkum pro zakládání budov, hydrogeologický posudek pro vsaky a studny a radonový průzkum.

 

Zpracování Základní zprávy pro integrované povolení zařízení dle zákona o Integrované prevenci.

 

Zpracování oznámení nebo dokumentace EIA (posouzení vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo)

Složitější projekty spadající pod Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí  vyžadují zpracování buď podlimitního oznámení EIA, oznámení EIA nebo dokumentaci EIA, což zajišťujeme, komplexně včetně potřebných navazujících studií (hlukové studie, rozptylové studie, biologického průzkumu a posouzení, hodnocení zdravotních rizik, dopravního zatížení,  atd.)

 

Provádíme tromlování (tamblování, omílání) kamenů na zakázku

Pokud nám dodáte surové kameny umíme je opracovat do formy valounů a vyleštit, tomuto prosesu se říká omílání (tromlování, nebo tamblování).Související menu