Nahrávám...

Inženýrská-geologie a geotechnika

Úvod » Naše služby » Inženýrská-geologie a geotechnika

Naše činnosti lze rozdělit na základní tři oblasti.

  • Geotechnické posudky,
  • geotechnická konzultační činnost,
  • řešení zhodnocující archivní průzkumné práce

Na základě prostudování dostupných archivních děl provedených v blízkém okolí budoucí stavby (vrtů, kopaných sond, odkryvů) lze předem získat údaje o geologických a geotechnických poměrech posuzovaného území v hloubkovém rozsahu obvykle 3-8 m, po objasnění charakteru, mocnosti geologických vrstev a zjištění úrovně hladiny podzemní vody lze doporučit optimální způsob využití území z hlediska připravované zástavby. Naše společnost má zřízen dálkový přístup do registru vrtů Geofondu ČR a je schopna na zavolání orientačně zhodnotit základové poměry.  

Inženýrsko geologické a geotechnické průzkumy pro zjištění základových poměrů

Tyto průzkumy slouží k přesnému objasnění základových poměrů ve vymezeném území. Průzkumy je možné provádět ve fázi územního řízení jako předběžné průzkumy. Ve fázi stavebního řízení se provádí již průzkumy podrobné v závislosti na druhu a četnosti plánované zástavby. V závěrečné zprávě z průzkumných prací jsou celkově zhodnoceny základové poměry, stanoveny geotechnické parametry jednotlivých zastižených geotechnických vrstev, je posouzena vhodnost různých zemin jako konstrukční vrstvy, je posouzen vliv hladiny podzemní vody a vliv agresivity vody na betonové a ocelové konstrukce. Součástí zprávy je i případné stanovení přítoků do stavební jámy. V případě potřeby jsou stanoveny podmínky pro zhutnění konstrukčních vrstev, či pro jejich úpravu. Pomocí programu GEO 5 (Patka) provedeme orientační přepočet obou mezních stavů základové půdy pod plošnými základy.

Provádíme průzkumy pro následující typy staveb:

  • pozemní a liniové stavby (komunikace)
  • obytné domy,
  • obchodní komplexy,
  • průmyslové zóny,
  • pro průmyslové objekty a objekty občanské vybavenosti,
  • vodohospodářské objekty - objasnění úložných poměrů v místě budoucího rybníku (nádrže) včetně místa hráze, posouzení vhodnosti zemních materiálů

Kontrola provádění zemních prací při výstavbě, geotechnický dozor - přebírka základové spáry

V průběhu stavby zajišťujeme geologický dozor, během kterého jsou identifikovány jednotlivé geotechnické vrstvy v základové spáře. Zároveň provádíme kontrolu kvality zemních prací (kontrola hutnění zemní pláně pro různé typy objektů, kontrola zlepšování vlastností zemin hydraulickými pojivy, apod.) Inženýrskou-geologii a geotechniku zajišťuje pracovník s odbornou způsobilostí v oboru inženýrské geologie Mgr. Jan Čepelík.