Nahrávám...

Hydrogeologické posudky

Úvod » Naše služby » Hydrogeologické posudky

Hydrogeologické posudky (posouzení hydrogeologa) na studny, ČOV, septiky, zasakování, apod.

Z oboru hydrogeologie provádíme zejména následující činnosti:

  • zpracováváme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění odpadních vod do půdních vrstev (podklad pro povolení domovních ČOV a septiků), současně na základě zasakovací zkoušky vypočítáváme plochu zasakovacích objektů a navrhujeme tyto zasakovací objekty,
  • zpracováváme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k vypouštění dešťových vod ze střech a komunikací do půdních vrstev (podklad pro povolení vsaků), současně na základě zasakovací zkoušky vypočítáváme plochu zasakovacích objektů a navrhujeme tyto zasakovací objekty,
  • zpracováváme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami pro vrtané a kopané studny (podklad pro povolení k odběru vod ze studny),
  • zajištujeme projekt pro nové kopané a vrtané  studny,
  • vyhledáváme místa pro umístění studny pomocí tzv. proutkaření,
  • zpracováváme hydrogeologické posudky za účelem vyhledávání zdrojů podzemních vod, optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody, bilance zásob podzemních vod, u zdrojů pitné vody zpracováváme návrh a revize ochranných pásem vodních zdrojů (dříve PHO),
  • hydrogeologické práce pro stavební účely provádíme v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro posouzení lokality s ohledem na stavební konstrukce, jejich stabilitu, ovlivnění okolního prostředí a požadavky na hydrotechnickou přípravu lokality,
  • provádíme odběry vzorků podzemních i povrchových vod pro účely kolaudace studen, stanovení agresivity podzemních vod, pro účely posouzení kvality pitné vody, pro účely posouzení znečištění podzemních vod, apod.,
  • zajišťujeme režimní měření hladin podzemní vody ve studních a hydrogeologických vrtech včetně vyhodnocení,
  • provádíme a vyhodnocujeme hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací a nálevové zkoušky),

Hydrogeologii zajišťuje v naší společnosti pracovník s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie a s odbornou způsobilostí k činnosti prováděné hornickým způsobem Mgr. Jan Čepelík.