Nahrávám...

Poradenství v životním prostředí

Úvod » Naše služby » Poradenství v životním prostředí

Ekologický audit

Zpracováváme ekologické audity pro různé účely zaměřené na ekologickou zátěž pozemků, budov, průmyslových zón, nebo ekologické audity stávajících provozů zaměřené na zhodnocení souladu se stávající legislativou.

Závěry auditů mohou být orientovány na oceňování stávající ekologické zátěže v dané lokalitě (pozemku, budově, apod.). Tento typ ekologického auditu lze označit za investiční audit, který ocení ekologickou zátěž nemovitosti.

Provádíme i investiční ekologický audit, který hodnotí celý fungující podnik, z hlediska souladu veškerých činností s platnou legislativou. Závěrem auditu je kromě ohodnocení ekologické zátěže nemovitostí i ocenění nákladů na uvedení všech činností prováděných v podniku do souladu s legislativou. Většinou se jedná o nakládání s odpady, emise znečišťujících látek do ovzduší, vodní hospodářství, hluk, vibrace, využívání surovin, zvláště nebezpečné havárie, apod.

Použití těchto auditů je různé např. jako předprodejní ekologický audit, ekologický audit pro jednání o poskytnutí úvěru.

Výše uvedené druhy auditů lze objednat i pro fungující podnik a analyzovat podrobně možná rizika, vyplývající z neplnění platné environmentální legislativy.

Ekologický audit může být v závislosti na přesném zadání a požadované přesnosti ocenění ekologické zátěže nemovitostí složen z následujících činností:

 • rešerše archivních dat v archivu podniku, státním archívu, Geofondu ČR, archívu zemědělské hospodářské zprávy, apod.,
 • pasportizace dat - prohlídka nemovitostí, podrobná analýza, výrobních a navazujících procesů,
 • průzkum znečištění budov, pozemků, kanalizace, apod.
 • vyhodnocení.

IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění)

V oblasti integrované prevence a omezování znečištění nabízíme následující služby:

 • pomoc při kategorizaci zařízení našeho zákazníka,
 • zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení, včetně předjednání na Krajském úřadě, projednání u odborně způsobilé osoby (Cenia) a účasti na ústním jednání,
 • zpracování změny integrovaného povolení,
 • pomoc při porovnávání parametrů provozu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT),
 • pomoc při vyplňování integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Máme dlouhodobé zkušenosti s procesem IPPC, který se řídí zákonem 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Naši pracovníci mají dlouhodobé kontakty na jednotlivých Krajských úřadech a znají rozdílné požadavky na způsob vyplnění žádostí v různých krajích.

Posoudíme, zda vaše společnost spadá pod zákon o integrované prevenci. Pokud dle vyjádření stavebního, nebo Krajského úřadu spadá Vaše zařízení pod zákon o integrované prevenci a my budeme přesvědčeni, že ne, pomůžeme Vám se změnou kategorizace.

V případě, že potřebujete vypracovat žádost o vydání integrovaného povolení (IP), nebo o jeho změnu, zpracujeme Vám tuto žádost v souladu s požadavky Krajského úřadu, zákona č. 76/2002 Sb. a vyhlášky 554/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Garantujeme Vám, zpracování vaší žádosti v takové kvalitě, že nedojde k přerušení procesu schvalování integrovaného povolení z formálních důvodů. Jsme pro Vás schopni zpracovat i jednotlivé části žádosti, s kterými si nevíte rady.

Nejlepší variantou zpracování žádostí o IP pro nové zařízení je zadání kompletu činností pro územní řízení a řízení pro získání stavebního povolení. Tento komplet se skládá v závislosti na typu zařízení z oznámení, či dokumentace EIA, inženýrsko-geologického průzkumu, zpracování posudku z hlediska ovzduší, havarijních řádů, provozních řádů a žádosti o IP. Minimalizuje se tak nárok na kooperaci Vašich zaměstnanců se zpracovatelem všech těchto materiálů. Vaši pracovníci, či projektanti předají naší společnosti informace pouze jednou. My následovně zajistíme zadání všech dalších potřebných materiálů a budeme držet jednotnou linii při jednání s orgány státní správy a při vydávání rozhodnutí týkajících se zařízení.

Systém environmentálního managementu (EMS)

EMS je součást celkového řídicího systému podniku, který využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky.

Pracovníci společnosti Bioprofit, s.r.o. jsou schopni pomoci Vaší společnosti při zavádění systémů EMS dle norem řady ISO 14 000, nebo EMAS formou zpracování vstupního environmentálního auditu. Cílem je identifikovat základní environmentální procesy, zpracovat registr legislativy, registr environmentálních aspektů, stanovit environmentální cíle a definovat environmentální politiku. Jsme schopni připravit tyto dokumenty i jako podklad pro zavádění integrovaného systému řízení.

Analýza rizik (riziková studie), studie proveditelnosti

Zpracováváme velmi podrobné analýzy rizik (AR), které jsou důležitým prostředkem pro posuzování rizik souvisejících se znečištěním zeminy, podzemní vody, stavební substance a s existencí skládek odpadů (ekologické zátěže), které mohou představovat ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. AR je nevyhnutelným podkladem pro rozhodnutí státních orgánů a stanovení priority realizace nápravných opatření. Analýza rizik bývá zpracována v souladu s metodickým pokynem „kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (8/1996), novými Metodickými pokyny MŽP č. 12 a 13 / 2005 a v souladu se standardy US EPA. Metodický pokyn MŽP 12/2005 pro analýzu rizik kontaminovaného území nahradil dne 10. 9. 2005 starší metodický pokyn č. 8/1996. Metodický pokyn MŽP 13/2005 pro průzkum kontaminovaného území doplňuje metodický pokyn pro analýzu rizik kontaminovaného území č. 12/2005.

Seznam obvyklých činností při zpracování AR:

 • vypracování koncepčního modelu,
 • zpracování podrobného průzkumu znečištění,
 • posouzení migrace kontaminace,
 • vyhodnocení ekologických rizik,
 • hodnocení zdravotních rizik ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem,
 • zhodnocení koncepčního modelu a výběr prioritních kontaminantů,
 • posouzení celkové závažnosti ekologické zátěže,
 • návrh variant nápravných opatření,
 • vybrání optimální varianty nápravného opatření a rozčlenění jednotlivých prací do výkazu výměr,
 • stanovení cílových parametrů nápravných opatření,
 • ocenění vybrané varianty sanace znečištění.

Základní zpráva

Zákon o integrované prevenci přinesl pro podniky novou povinnost zpracovat tzv. Základní zprávu. Základní zpráva stanovuje rizikové kontaminanty v závodě, které mohou znečistit podzemní vody a zeminy. Zeminy a podzemní vody je nutné v lokalitě ovzorkovat a stanovit jaká je pozaďová koncentrace kontaminantů v lokalitě. Dodržení těchto koncentrací bude pak Krajský úřad vyžadovat při úkončení provozu. Základní zpráva tak vyžaduje průzkumné práce na zeminách a podzemních vodách a poté sepsání základní zprávy. Nabídku je potřebné zpracovávat individuálně.